Jezik

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08), članka 45. i 46. Statuta Turističke zajednice Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/10), članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 23/17 i 72/17) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kalnik od 23. siječnja 2019., predsjednik Turističke zajednice Općine Kalnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda
Turističke zajednice Općine Kalnik

- 1 izvršitelj (m/ž) -

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17) ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

 da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS);
 da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovog natječaja;
 da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;
 da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 da poznaje rad na osobnom računalu;
 da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;
 da posjeduju organizatorske sposobnosti.

Pravo prijave na Natječaj pod jednakim uvjetima imaju osobe oba spola.

Pisana prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

1. kratak životopis s opisom dosadašnjeg rada;
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice);
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi);
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS) – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na traženim poslovima, ugovor o radu i sl.;
5. prijedlog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;
6. dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.)
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s čl. 25. st. 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovor o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine dana od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u stoj stručnoj spremi);
8. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.);
9. dokaz da podnositelju prijave pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici te su dužni na poziv dostaviti na uvid originale.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Kalnik.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za javni natječaj – ne otvarati, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

Turistička zajednica Općine Kalnik
Turističko vijeće
Kalnik, Trg Stjepana Radića 5/II
48267 Orehovec

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na javni natječaj, biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kalnik.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kalnik zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom javnom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora TZO Kalnik