Jezik

Zakoni i ostali propisi

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

>> Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15) stupio na snagu 9. 8. 2015.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 138/06); (NN 152/08); (NN 43/09); (NN 88/10); (NN 50/12); (NN 80/13) ; (NN 30/14) ;

Vlada RH: Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 89/14) ;

Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 152/14) - prestao važiti 9. 8. 2015.

Provedbeni propisi:

- Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 36/12) - Prilog I. – Izjava uprave ; Prilog II. – Uvjeti zaštite okoliša ; Prilog III. – Uvjeti sigurnosti ; Prilog IV. – Uvjeti veći od propisanih uvjeta za kategorizaciju hotela ; Prilog V. – Uvjeti kvalitete uređenja i opreme  Prilog VI. – Smjernice za izradu Priručnika ; Prilog VII. – Anketni upitnik o zadovoljstvu osoblja ; Prilog VIII. – Anketni upitnik o zadovoljstvu gosta ; Prilog IX. – Uvjeti suradnje s lokalnom zajednicom ; Prilog X. – Grafičko rješenje i tehnički uvjeti standardizirane ploče za oznaku kvalitete vrste Hotel

- Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” ; (NN 75/08) ; (NN 45/09) ; Izmjene (NN 11/14)

- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Interno pročišćeni tekst Pravilnika prilozi: A.- Uvjeti za hotel baština (heritage)I. – Uvjeti za kategorizaciju hotela – postojeći objektiII. – Uvjeti za kategorizaciju hotela – novi objektiIII. – Uvjeti za kategorizaciju aparthotela – postojeći objektiIV. – Uvjeti za kategorizaciju  aparthotela – novi objektiV. – Uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja – potojeći objektiVI. – Uvjeti za kategorizaciju turističkog naselja – novi objektiVII. – Uvjeti za kategorizaciju turističkih apartmana – postojeći objektiVIII. – Uvjeti za kategorizaciju turističkih apartmana – novi objektiIX. – Uvjeti za kategorizaciju pansiona – postojeći objektiX. – Uvjeti za kategorizaciju pansiona – novi objektiXI. – Grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteliXII. Uvjeti za posebne standarde za vrstu hotelXIII. – Grafička rješenja i tehnički uvjeti standardiziranih ploča za posebne standarde za vrstu hotel); (NN 88/07) ; (NN 58/08) ; (NN 62/09) ; (NN 63/13) ; Izmjene i dopune (NN 33/14) ; Izmjene i dopune (NN 92/14)

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ; (NN 88/07) ; (NN 58/08) ; (NN 45/09) ; (NN 78/14)

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ ; (NN 49/08) ; (NN 45/09) ; Izmjene i dopune (NN 94/13) ; Izmjene (NN 49/15)

- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08) ; (NN 44/11) ; Izmjene i dopune (NN 118/11) ; (piktogrami)

- Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (NN 5/08)

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15 - stupio na snagu 7. siječnja 2016.)

- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” - neslužbeno pročišćeni tekst: /.docx ; /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)

- Arhiva

>> Zakon o pružanju usluga u turizmu – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (NN 30/14) ; Vlada RH: Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 89/14) ; Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 152/14)

Provedbeni propisi:

- Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (NN 7/16)

- Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (NN 50/08)

- Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (NN 50/08) ; (NN 90/08) ; (NN 112/09) ; (NN 33/10) ; (NN 62/10)

- Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08) ; (NN 120/08)

- Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08)

- Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (NN 76/08)

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN 72/08)

- Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08) ; (NN 83/09) ; (NN 49/15)

- Pravilnik o upisniku putničkih agencija (NN 30/08)

- Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (NN 30/08)

- Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (NN 62/96) ; (NN 23/97) ; (NN 134/98)

- Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN 78/96) ; (NN 47/97) ; (NN 80/98)

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 5/08)

- Arhiva

>> Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

Provedbeni propisi:

- Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 42/14) ; Izmjene i dopune (NN 114/14)

- Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09)

- Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice (NN 121/09) ; (NN 124/10) ; (NN 15/13) ; Izmjene (NN 65/13)

- Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica (NN 114/09)

- Arhiva

>> Zakon o članarinama u turističkim zajednicama – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 88/10) : Izmjene (NN 110/15)
Provedbeni propisi:

- Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 122/09) ; Ispravak Pravilnika (NN 9/10) ; Izmjene i dopune (NN 61/10) ; Izmjene i dopune (NN 82/10) ; Izmjene (NN 36/11) ; Izmjene i dopune (NN 89/11) ; Izmjene (NN 146/11) ; Izmjene i dopune (NN 141/12) ; Izmjene i dopune (NN 144/12) ; Izmjene (NN 38/13) ; Izmjene i dopune (NN 153/13) ; Izmjene i dopune (NN 126/15)

- Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09)

- Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09) ; Dopuna (NN 4/15)

- Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 19/11) ; (NN 53/12) ; (NN 91/12) ; (NN 28/13) ; (NN 156/14)

- Arhiva

>> Zakon o boravišnoj pristojbi – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13) ; Izmjene (NN 30/14)

Provedbeni propisi:

- Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2016. godinu (NN 76/15)

- Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu (NN 102/14)

- Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 92/09) ; (NN 146/13) ; (NN 35/14) ; Izmjena (NN 143/14)

- Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare (NN 99/13) ; MPPI: Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 99/13)

- Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu (NN 97/13)

- Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09) ; (NN 36/11)

- Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15)

- Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)

- Informacija za turiste koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma – Charter (E- prijava i odjava)

- 27. 9. 2011. – ODREĐIVANJE ZONA

- Povećanje koeficijenta razreda turističkog mjesta

- Arhiva

>> Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14)

- Pravilnik o iskaznici i znački turističkog inspektora (NN 45/14)

- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (NN 45/14)

- Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem  (NN 45/14)

>> Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
- Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/11); Izmjene i dopune (NN 145/12)
- Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine (NN 12/11)
- Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (NN 12/11)

Kolektivni ugovor ugostiteljstva 2015. (pročišćeni tekst)